Regulamin serwisu

§1 Przedmiot regulaminu

Regulamin określa w szczególności:

a. zasady korzystania z serwisu internetowego zlokalizowanego pod adresem projektngo.pl,

b. zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz wynikające z nich obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców,

c. zakres odpowiedzialności Usługodawcy,

d. zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną.

§2 Definicje terminów

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin;
 2. Rejestracja – procedura zakładania Konta w Serwisie
 3. Konto – osobisty panel Usługobiorcy, powstający poprzez prawidłową Rejestrację, umożliwiający korzystanie z Usług wymienionych paragrafe 5.
 4. Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi;
 5. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem projektngo.pl
 6. Zamówienie – złożona Usługodawcy przez Usługobiorcę oferta w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego zakupu określonych Usług Płatnych.
 7. Usługodawca – Fundacja Portia zarejestrowana pod numerem KRS 0000746039;
 8. Usługobiorca – osoba fzyczna lub inny podmiot korzystający z Usługi;
 9. Usługa Bezpłatna – wszelkie działania świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy, które są wykonywane przez Usługodawcę bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek opłat przez Usługobiorcę;
 10. Usługa Płatna – wszelkie działania świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy, które są wykonywane przez Usługodawcę za odpłatnością;
 11. Usługa – wszelkie działania świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy;
 12. Technologia plików „cookies” – proces polegający na zapisywaniu w pamięci systemów informatycznych osób odwiedzających Serwis plików z informacjami służącymi do personalizacji usług Serwisu dla danej osoby oraz z informacjami służącymi statystykom ruchu w Serwisie.
 13. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie Usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;

§3 Postanowienia ogólne

Regulamin określa w szczególności:

 1. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu umożliwia korzystanie z następujących usług możliwości dodawania do portalu projektngo.pl następujących treści: wizytówki organizacji, ogłoszenia, czyli usług świadczonych drogą elektroniczną przez administratora portalu ngo.pl.
 2. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
 3. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Usługobiorcom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez umieszczenie go na stronie internetowej projektngo.pl.

§4 Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca odpowiada za prawidłowe działanie wszystkich funkcjonalności Serwisu.

2. Z faktu, że serwisy internetowe należące do osób trzecich są łączone z Serwisem poprzez odesłanie internetowe (link), nie wynika, że Usługodawca zezwala lub ponosi odpowiedzialność za działalności tych serwisów lub ich zawartość.

3. W przypadku, gdy osoba trzecia korzysta z konta Użytkownika, wyłączną odpowiedzialność za jej czyny bez względu na to, czy była ona upoważniona, by zyskać dostęp do konta, ponosi Użytkownik i w tym zakresie zobowiązuje się on zrekompensować Usługodawcy ewentualne szkody wynikające w jakikolwiek sposób z wykorzystania dostępu do konta Użytkownika przez osobę trzecią, a także zabezpieczyć Usługodawcę przed takimi przypadkami.

4. Usługodawca nie odpowiada za jakiekolwiek uchybienia w wykonywaniu jego obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu spowodowane okolicznościami przez niego niezawinionymi.

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty lub szkody poniesione przez Użytkownika w wyniku działania siły wyższej, przerwy w dostawie prądu, sporu pracowniczego, przepisów prawa, zaniedbania lub braku działania ze strony władz, awarii usług telekomunikacyjnych lub jakichkolwiek opóźnień bądź awarii spowodowanych przez osoby trzecie. W takich przypadkach Usługodawca zastrzega sobie prawo do anulowania lub zawieszenia działania Serwisu bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za awarie sprzętu Użytkownika lub oprogramowania, z którego korzysta, bez względu na jego lokalizację i miejsce administracji, które mogą uniemożliwić dostęp do Serwisu, lub kontaktowanie się Użytkownika z Serwisem.

7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści wprowadzane przez użytkownika na Serwis.

Zaloguj się

Aby dać rekomendację organizacji musisz być zalogowany.