27.11.2020

Raport z wykonania zadania publicznego – „Obywatelska platforma wymiany idei – ogólnopolski portal aktywnego społeczeństwa”. Ewaluacja realizacji zakładanych celów oraz konkluzje na przyszłość.

Problem sektora organizacji pozarządowych w Polsce

Od wielu lat w Polsce organizacje pozarządowe oraz ich potencjalni beneficjenci sygnalizują problemy z brakiem możliwości dotarcia do siebie nawzajem. Fundacje oraz stowarzyszenie miały problem z właściwym zidentyfikowaniem potrzeb grup docelowych, które były w obszarze ich prawdopodobnych działań, natomiast członkowie wybranych grup społecznych mieli trudności z odnalezieniem instytucji społeczeństwa obywatelskiego, które w swojej działalności miały wpisane ich planowane projekty lub inicjatywy. Wskazane utrudnienie komunikacyjne znacząco utrudnia wzrost oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego w naszym kraju. 

Skutki takiego stanu rzeczy są wielopłaszczyznowe oraz mają poważne konsekwencje. Przede wszystkim dochodzi do zjawiska ,,wypalenia instytucjonalnego organizacji pozarządowych”, który przejawia się tym, że organizacje mają coraz mniej pomysłów oraz środków na realizację swoich celów. Brak pomysłów spowodowany jest brakiem kontaktu z potencjalnymi beneficjentami oraz brakiem starań instytucji społeczeństwa obywatelskiego w poznanie ich potrzeb. Natomiast brak środków spowodowany jest brakiem darczyńców, ponieważ osoby które potencjalnie mogłyby zostać darczyńcami nie widzą realnych efektów pracy organizacji pozarządowych oraz nie wiedzą o istnieniu organizacji, których działania mogłyby być dla nich korzystne lub wydawać się potrzebne. 

Badanie potrzeb potencjalnych beneficjentów oraz organizacji pozarządowych w zakresie problemów komunikacyjnych

W celu poznania szczegółów tego zjawiska przeprowadziliśmy dwa badania ankietowe, jedno skierowane do organizacji pozarządowych, a drugie dedykowane dla przedstawicieli różnorodnych grup potencjalnych beneficjantów działań zróżnicowanych rodzajów instytucji społeczeństwa obywatelskiego. Pierwsze pytanie jakie zostało skierowane do badanych organizacji pozarządowych było: „Czy uważają Państwo, że w Państwa organizacji istnieje problem ,,wypalenia instytucjonalnego’’ związany z brakiem pomysłu na nadchodzące działania?’’; a do potencjalnych beneficjentów: ,,Czy uważają Państwo, że w organizacjach pozarządowych istnieje problem ,,wypalenia instytucjonalnego’’ związany z brakiem pomysłu na nadchodzące działania?”. W odpowiedziach obu grup, które zostały przebadane, bardzo jasno zaznaczone zostało istnienie problemu wspomnianego wcześniej – ,,wypalenia instytucjonalnego’’. Aż 83% organizacji stwierdziło, że w ich instytucji istnieje ww. wymieniony problem, natomiast aż 88% przedstawicieli potencjalnych beneficjentów dostrzega ten problem w trzecim sektorze. Jest to wyraźny sygnał na to że zauważony przez nas problem istnieje i jest dostrzegany przez zainteresowane strony.

Drugie pytanie dotyczyło częstotliwości z jaką uczestnicy badania organizowali lub brali udział w konsultacjach mających na celu poznanie potrzeb odbiorców działań instytucji społeczeństwa obywatelskiego. Jest to przecież potencjalne remedium na problem „wypalenia instytucjonalnego’’. Zdecydowana większość bo aż 63% organizacji pozarządowych przyznało, że nigdy nie prowadziło tego typu badań a 22% z nich stwierdziło, że organizowało tego typu konsultacje kilka razy w ciagu swojego istnienia. Natomiast wśród respondentów będących przedstawicielami grup docelowych aż 78% badanych stwierdziło, że nigdy nie uczestniczyło w konsultacjach instytucji społeczeństwa obywatelskiego z odbiorcami ich działań. Jak możemy zauważyć brak mechanizmów poznania potrzeb potencjalnych beneficjantów jest wyraźnym problem. Napędza on efekt ,,wypalenia instytucjonalnego’’, a w zasadzie jest jego główną przyczyną. Pokazuje to że zarówno organizacjom pozarządowym jak i beneficjentom brakuje miejsca gdzie mogliby poznać swoje problemy oraz potrzeby, a także rozpocząć udaną współpracę.

W trzecim pytaniu badaliśmy czy uczestnicy badania zauważają problem instytucji społeczeństwa obywatelskiego w dotarciu do potencjalnych beneficjentów. Wśród respondentów będących przedstawicielami trzeciego sektora 63% badanych zauważa problem organizacji pozarządowych w dotarciu do potencjalnych grup odbiorców, natomiast wśród beneficjantów aż 85% uważa ten problem za zauważalny. Dane te potwierdzają trudności opisane wcześniej. Brak narzędzi oraz pomysłu u przedstawicieli organizacji pozarządowych powoduje, że zamykają się one na kontakt z przedstawicielami grup docelowych. 

W następnym pytaniu chcieliśmy poznać konkretne problemy, które zauważają przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz grup potencjalnych beneficjentów we wzajemnym porozumiewaniu się. Jedną z opcji która została podana w obu ankietach w pytaniu zamkniętym było: „Brak zainteresowania kontaktem ze strony potencjalnych beneficjentów/organizacji pozarządowych”; „Brak właściwego kanału komunikacji’’ oraz ,,problemy z właściwym zakomunikowaniem potrzeb oraz problemów przez organizacje pozarządowe”. Pierwszy z przedstawionych problemów wskazało 16% badanych z obu grup, drugi 44%, natomiast trzeci 40%. Uzyskane odpowiedzi wskazują dogłębnie, że dwa ostatnie z zamieszczonych problemów wyraźnie przyczyniają się do pogłębienia braku kontaktu pomiędzy instytucjami społeczeństwa obywatelskiego a potencjalnymi odbiorcami ich działań. 

Dlatego tworzony portal sam w sobie stanowi nowy, właściwy kanał komunikacji pomiędzy zainteresowanymi stronami. Jednak również powinien umożliwiać korzystanie z narzędzia, które zapewni łatwy i przejrzysty sposób komunikowania swoich potrzeb przez potencjalnych beneficjentów dla organizacji pozarządowych. Była to bardzo ważna informacja, cenna wskazówka przy budowie układu graficznego strony oraz tworzeniu formularza przez którego potencjalni beneficjenci będą zgłaszać swoje potrzeby. Musiał być on intuicyjny dla składającego, ale jednocześnie możliwie szczegółowy dla otrzymujących go organizacji. Dodatkowo system, który miał być odpowiedzialny za wyszukiwanie potencjalnych organizacji, które mogłyby zrealizować składany wniosek musiał precyzyjnie i trafnie przedstawiać organizacje będące w stanie go zrealizować.

Kolejne zagadnienie, które zostało poruszone w formularzu była kwestia wolontariatu. Wśród badanych reprezentujących potencjalnych beneficjentów badaliśmy jak duży procent z nich angażowało się w działania o charakterze wolontariacki w ciągu swojej współpracy z instytucjami społeczeństwa obywatelskiego oraz jakie kwestie lub rzeczy mogłyby przekonać ich do nawiązania współpracy. Natomiast przedstawiciele organizacji pozarządowych byli pytani o problemy związane ze znalezieniem wolontariuszy i rozpoczęciem z nimi działania. Wśród przedstawicieli grupy potencjalnych odbiorców aż 88% ankietowanych było w przeszłości zaangażowanych w działania o charakterze wolontariackim. Wśród kwestii które badani wspomnieli jako mogące ich zachęcić do podjęcia działalności wolontariackiej w przyszłości, respondenci naczęściej wymieniali: zauważenie znaczenia oraz pożyteczności działań organizacji oraz pozytywna opinia osób współpracujących z daną organizacji. Wskazuje to na duży, niewykorzystany rezerwuar osób, które pracowały jako wolontariusze i najprawdopodobniej byłyby zainteresowane ponownym rozpoczęciem współpracy oraz to jak skutecznie portal prezentujący działania organizacji pozarządowych, dający możliwość ich rekomendowania przez zainteresowane osoby, może wpłynąć na wzrostu aktywności wolontariackiej.  Natomiast organizacje pozarządowe jako główne problemy w pozyskaniu wolontariuszy wskazały problemy w dotarciu do grup zainteresowanych pracą wolontariacką.

Następnie spytaliśmy czy skuteczna promocja działań organizacji pozarządowych mogłaby rozwiązać przedstawione wcześniej problemy, które składają się na zjawisko „wypalenia instytucjonalnego’’ organizacji pozarządowych. 65% osób reprezentujących instytucje społeczeństwa obywatelskiego zgadza się z podanym stwierdzeniem, natomiast aż 83% przedstawicieli beneficjentów zgadza się że działania marketingowe wyraźnie przyczyniają się do sukcesu organizacji pozarządowych. Wskazuje to wyraźnie, że obie zainteresowane strony zauważają znaczenie promocji instytucji społeczeństwa obywatelskiego w zwiększeniu efektywności ich działań. Oznacza to że organizacji pozarządowych nie trzeba przekonywać do podejmowania starań w tym zakresie, wystarczy tylko im dostarczyć odpowiednie, możliwie efektywne pod względem skuteczności oraz nakładów narzędzie.

Ostatecznie zapytaliśmy obie zainteresowane strony czy w związku ze swoimi dotychczasowymi doświadczeniami uważają za potrzebne stworzenie portalu, będącego celem projektu „Obywatelska platforma wymiany idei – ogólnopolski portal aktywnego społeczeństwa” oraz czy przedstawiciele obu kategorii podmiotów byliby zainteresowani założeniem profilu swojej organizacji, założeniem osobistego konta lub zgłoszenia wniosku za pośrednictwem platformy. Wyniki były bardzo obiecujące. Aż 78% badanych przedstawicieli instytucji społeczeństwa obywatelskiego było zainteresowanych założeniem profilu swojej organizacji, natomiast 93% przedstawicieli potencjalnych odbiorców organizacji było zainteresowanych skorzystaniem z usług oferowanych przez portal. 

Ewaluacja wyników badania

Przedstawione wyniki bardzo jasno wskazują, że w segmencie sektora pożytku publicznego w Polsce jest miejsce oraz zapotrzebowanie na powstanie portalu, platformy będącej miejscem obywatelskiej wymiany pomysłów na projekty, miejscem gdzie organizacje pozarządowe mogą zaprezentować swoje działania oraz pozyskać niezbędne wsparcie. Taki portal umożliwiłby łatwą promocję działań organizacji pozarządowych a tym samym przyczyni się do wzrostu możliwości organizacyjnych instytucji społeczeństwa obywatelskiego. 

Przedstawione wyniki wskazują, że istnieje problem w dialogu z organizacjami pozarządowymi z ich potencjalnymi grupami docelowymi istnieje, a co więcej jest zauważany przez obie strony. Problem który wynika nie tylko z powodu braku odpowiedniej ilości konsultacji, ale też problemami w dostępie do odpowiednich narzędzi, które powodują trudności w zakomunikowaniu problemów oraz potrzeb przez grupy potencjalnych beneficjentów. Zwrócenie uwagi na tą kwestię, zmotywowało zespół tworzący portal do stworzenia formularza możliwie prostego, ale jednocześnie gwarantującego, że przekaże on wszystkie informacje dla odbierających je organizacji. 

Badanie pokazało również, że istnieje duża grupa osób gotowych do podjęcia współpracy w ramach wolontariatu, wskazują jednak oni na problem z odnalezieniem organizacji, których cele wydawałyby się dla nich na tyle pozytywne, aby zaangażować się w ich działania. Jest to kolejna kwestia w której portal projektngo.pl może okazać się pomocny. Jednak najbardziej pozytywną informacją, którą możemy otrzymać z badania jest fakt, że zarówno wśród przedstawicieli instytucji społeczeństwa obywatelskiego jak i grup potencjalnych odbiorców jest zauważana potrzeba powstania portalu wpisującego się w misje projektngo.pl. Jest to bardzo budujące i dawało nadzieję na szybki rozwój portalu, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że w ostatnim pytaniu zdecydowana większość badanych z obu grup stwierdziła, że byłaby zainteresowana działalnością na portalu.

Przedstawienie dotychczasowych wyników działalności portalu

Na dzień 26.11.2020 w bazie projektngo.pl znajduje się aż 246 profilów organizacji w tym 37 z opiekunem – osobą która jest użytkownikiem portalu. Za pośrednictwem portalu zostało złożonych 94 formularzy, które zawierały wnioski do działań organizacji pozarządowych, propozycje gotowych projektów oraz propozycje współpracy na wielu polach, w tym działań o charakterze wolontariackim; mamy informacje, że 14 z nich zostało przyjętych do realizacji. Sektory działalności organizacji pozarządowych, które odnotowały najwięcej zgłoszeń to: ,,edukacja”, ,,demokracja” oraz ,,dzieci”. Wnioski zostały przyjęte przez następujące organizacje:

– Fundację Republikańską

– Ogólnopolski Kongres Rad i Sejmików Młodzieżowych

– Bank Żywności w Bielicach

– Fundacja Dziewczynka z Zapałkami

– Regatowy Klub Sportowy Lasery-Zegrze

– Kongres Planeta Młodych

– Fundacja Służba Niepodległej

– Stowarzyszenie Wolna Lubelszczyzna

– Stowarzyszenie ,,Europa i My’’

– Stowarzyszenie Grupa Nad Myślą

– Instytut Regana

– Kurier Wileński

Stronę odwiedziło blisko 1000 użytkowników, którzy mieli okazję zapoznać się z szerokim przekrojem instytucji społeczeństwa obywatelskiego w naszym kraju. Najpopularniejszym wpisem na blogu był wpis będący poradnikiem jak założyć profil organizacji na portalu. 

W najbliższej przyszłości biuro portalu powinno skupić się na zwiększeniu liczby organizacji będących w bazie portalu ze szczególnym uwzględnieniem wzrostu liczby organizacji posiadających opiekunów. Pracownicy biura ze szczególnym uwzględnieniem powinni pracować nad rozbudową sekcji bloga, która będzie stanowić zaplecze merytoryczne instytucji społeczeństwa obywatelskiego oraz ich beneficjantów na różnych polach.

Dziękujemy Państwu za współtworzenie projektngo.pl. Jesteśmy głęboko przekonani, że nasz projekt przyczyni się do utrzymania trendu wzrostu witalności społeczeństwa obywatelskiego oraz szeroko rozumianego trzeciego sektora w naszym kraju. Mamy nadzieję, że portal będzie dla Państwa pomocnym narzędziem w realizacji różnorodnych projektów oraz rozwoju działalności Państwa organizacji.

Poprzedni wpis
Następny wpis

Zaloguj się

Aby dać rekomendację organizacji musisz być zalogowany.