Stowarzyszenie „Razem z Tatą”

DemokracjaEdukacjaKulturaPomoc społecznaPrawa człowiekaPrawoRatownictwo i bezpieczeństwoSztukaTradycjaWychowanieZdrowie
0 rekomendacji
Status organizacji pożytku publicznego:
  jest
Odbiorcy działań: Dzieci, Młodzież, Ofiary przemocy, przestępstw, osoby w kryzysie, Osoby skrajnie ubogie, Osoby uzależnione od alkoholu, Osoby uzależnione od narkotyków, Samotne matki (ojcowie),
Rodzaj podmiotu: Stowarzyszenie zwykłe,

Cele Stowarzyszenia to:

 

działanie na rzecz ochrony interesu społecznego w zakresie dyskryminacji praw rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem praw ojców i dzieci. Wspieranie ojców i dzieci pokrzywdzonych przez Sądy orzekające w sprawach rodzinnych

popularyzowanie wiedzy z dziedziny  o przedstawianiu ojców w negatywnym świetle

krzewienie i propagowanie postaw humanistycznych, prorodzinnych, prospołecznych, patriotycznych wśród społeczeństwa

popieranie idei ojcowskich

promocja przez środki masowego przekazu jak: telewizja, internet, radio

tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi

działalność opiekuńczą, oświatową, kulturalną wspieranie inicjatyw społecznych, ochrona i promocja zdrowia

pomoc społeczna dla rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej  oraz  wyrównywaniu szans tych rodzin

działania na rzecz rodziny, dzieci, młodzieży, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dzieci

przeciwdziałanie patologiom społecznym w tym problemom alkoholowym, narkotykowym, molestowaniu, agresji i przemocy w rodzinie

działania na rzecz sprawowania przez ojców opieki nad dziećmi

organizowanie i koordynowanie imprez okolicznościowych

integracyjnych dla samotnych ojców i ich dzieci oraz innych działań o zasięgu lokalnym, powiatowym i regionalnym

współpraca z nieformalnymi organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami o podobnym profilu działania w kraju

organizowanie szkoleń i doszkalanie w zakresie prawa rodziną-opiekuńczego, praw ojców oraz praw dzieci

organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów oraz innych imprez

prowadzenie działalności wydawniczej w formie niedochodowej, broszur informacyjnych, ulotek, stron internetowych

współpracę z wszelkimi osobami, radcami prawnymi, adwokatami i instytucjami o podobnych celach działania

występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji

organizowanie lub współorganizowanie i finansowanie różnych form wypoczynku letniego i zimowego dla samotnych ojców i ich dzieci

wspieranie ojców w kontaktowaniu się z dziećmi po rozwodach lub separacjach czy rozstaniach

współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, organizacjami społecznymi i zawodowymi

udzielania pomocy dla dzieci i poszkodowanych ojców

udzielania wsparcia w tym technicznego, finansowego i rzeczowego rodziną, ojcom i dzieciom

współdziałanie, aby przeciwdziałać przedstawianiu ojców w negatywnym świetle

organizowaniem konferencji, sympozjów, spotkań tematycznych szkoleń, kursów

działań o charakterze zbiórek, wolontariatu.

inne działania realizujące cele statutowe.

Redakcja portalu projektngo.pl nie odpowiada za zawartość profili organizacji.
Brakuje tutaj twojej organizacji? Informacje nie są aktualne? Jesteś opiekunem jednej z nich?
Zostań opiekunem organizacji
Zweryfikuj informacje o Twojej organizacji
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut vitae vestibulum velit, iaculis consectetur massa. Ut laoreet ut erat eget efficitur. Sed suscipit blandit quam
Dodaj swoją organizację!
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut vitae vestibulum velit, iaculis consectetur massa. Ut laoreet ut erat eget efficitur. Sed suscipit blandit quam

Zaloguj się

Aby dać rekomendację organizacji musisz być zalogowany.